Golang: Kiểu dữ liệu cơ bản

Glang có rất nhiều kiểu dữ liệu cơ bản, trong đó phổ biến nhất là: strings, integers, floats, booleans. Dưới đây là một ví dụ:

Phân tích chương trình

Hàm fmt.Printf trong Golang có tác dụng format chuỗi được in ra, trong đó %s đại diện cho string, %d đại diện cho integer%f đại diện cho float (có nhiều kiểu format các kiểu dữ liệu cơ bản trong Golang hơn, các bạn có thể tham khảo tại Package fmt), và \n dùng để xuống dòng.

fmt.Println("Go" + "lang")
fmt.Printf("%s\n", "Go"+"lang")

Phép cộng 2 string là "Go"+"lang", kết quả sẽ là “Golang

fmt.Println("1+2=", 1+2)
fmt.Printf("1+2=%d\n", 1+2)

Phép cộng 2 số kiểu integer sẽ cho ra kết quả kiểu integer

fmt.Println("8.0/3.0", 8.0/3.0)
fmt.Printf("%f\n", 8.0/3.0)

Tương tự phép cộng 2 số kiểu float cho ra kết quả là kiểu float

fmt.Println(true)
fmt.Println(false)

fmt.Println(true && false)
fmt.Println(true || false)

Trong Golang, bạn cũng có thể sử dụng phép AND ( && ) và OR ( || )

Kết quả của chương trình trên là:

golang values

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of