github cli

GitHub CLI là gì? Cách sử dụng Github CLI

Github vừa giới thiệu Github CLI (beta) (gọi tắt là gh). Nó cho phép chúng ta làm việc trực tiếp với Github bằng command line, thay vì chi có thể…

Read more »