Chuyên mục
Git Github

GitHub CLI là gì? Cách sử dụng Github CLI

Github vừa giới thiệu Github CLI (beta) (gọi tắt là gh). Nó cho phép chúng ta làm việc trực tiếp với Github bằng command line, thay vì chi có thể pull và push như trước kia. Chú ý gh khác với hub CLI tool.

Cài đặt Github CLI

Chúng ta có thể tải về bản cài đặt Github CLI từ trang chủ: https://cli.github.com/
Nếu bạn đang dùng Mac, thì có thể cài đặt thông qua Homebrew bằng lệnh sau:

brew install github/gh/gh

Tác dụng của Github CLI

Công cụ này tập trung hỗ trợ quy trình làm việc cho developers. Dưới đây là một số công việc mà nó cho phép chúng ta thực hiện bằng command line:

Issues

 • Tạo một issue
 • Xem danh sách issue
 • Xem trạng thái của một issue

Pull Request

 • Checkout Pull Request
 • Tạo Pull Request
 • Liệt kê các Pull Requests
 • Kiểm tra trạng thái của một Pull Request

Sự khác biệt giữa gh và hub là gì?

Theo file README, gh và hub được duy trì hoạt động song song trong tương lai.

 • Các tính năng của gh bao gồm Issues và Pull Requests
 • Các tính năng của hub bao gồm tạo/ clone repo

Làm việc với Issue

Hiển thị các Issue

gh issue list [flags]

# flags can be:
# -a, --assignee string  Filter by assignee
# -l, --label strings   Filter by label
# -L, --limit int     Maximum number of issues to fetch (default 30)
# -s, --state string   Filter by state: {open|closed|all}

Tạo một Issue

gh issue create [flags]

# flags can be:
# -b, --body string  Supply a body. Will prompt for one otherwise.
# -t, --title string  Supply a title. Will prompt for one otherwise.
# -w, --web      Open the browser to create an issue

Kiểm tra trạng thái của Issues

gh issue status [flags]

# flags can be:
# --help         Show help for command
# -R, --repo OWNER/REPO  Select another repository using the OWNER/REPO format

Kiểm tra một Issue

gh issue view {<number> | <url> | <branch>} [flags]

# example
# gh issue view 8

# flags can be:
# -p, --preview  Display preview of issue content

Làm việc với Pull Requests

Checkout một Pull Request

gh pr checkout {<number> | <url> | <branch>} [flags]

# example
# gh pr checkout 12

Tạo một Pull Request

gh pr create

# flags can be:
# -B, --base string  The branch into which you want your code merged
# -b, --body string  Supply a body. Will prompt for one otherwise.
# -d, --draft     Mark pull request as a draft
# -t, --title string  Supply a title. Will prompt for one otherwise.
# -w, --web      Open the web browser to create a pull request

Liệt kê các Pull Request

gh pr list [flags]

# flags can be:
# -a, --assignee string  Filter by assignee
# -B, --base string    Filter by base branch
# -l, --label strings   Filter by label
# -L, --limit int     Maximum number of items to fetch (default 30)
# -s, --state string   Filter by state: {open|closed|merged|all} (default "open")

Hiển thị trạng thái của các Pull Request

gh pr status [flags]

Kiểm tra một Pull Request

gh pr view [{<number> | <url> | <branch>}] [flags]

# example
# gh pr view 14

Tổng kết

Đây là một công cụ vô cùng hữu ích cho các developers trong việc quản lý Issues và Pull Requests.
Dự án vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nên bạn có thể đóng góp ý kiến tại: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfScxLCO5eyeIM4clYcEQEnT0bIP6PK3LZ7E4AHQdj5tItUvQ/viewform