golang values

Golang: Kiểu dữ liệu cơ bản

Glang có rất nhiều kiểu dữ liệu cơ bản, trong đó phổ biến nhất là: strings, integers, floats, booleans. Dưới đây là một ví dụ: Phân tích chương trình Hàm…

Read more »